Powered by Smartsupp

PRE BAZEN MULTI tablety 5v1 MAXI 5 kg + Kúpte a získate OFF! Protect Spray 100ml zadarmo !

Kód: 68174PC2
€49,89 €41,58 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Multitablety na dezinfekciu, vločkovanie, likvidáciu rias, stabilizáciu pH a prejasnenie vody.

5X5 kusov 200g tabliet.

Dávkovanie:
Na 20-30 m³ vody v bazéne sa používa 1 tableta. Toto množstvo postačuje na udržanie potrebnej koncentrácie (tj 0,3-0,5 mg/l) voľného chlóru vo vode na 5 až 10 dní v závislosti od faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo voľného chlóru vo vode, ako je teplota vzduchu a vody, intenzita slnečného žiarenia, zaťaženie bazénu atď.

Riaďte sa návodom na použitie:
Prípravok nesmie prísť do priameho kontaktu s fóliou, umelou hmotou alebo náterom bazéna, môže tieto materiály odfarbovať a spôsobovať biele škvrny. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch. Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

symklosen 860 g/1kg, indexové číslo: 613-031-00-5

EUH031 Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami.
EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Bazénová chémia
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: