Powered by Smartsupp

Hydroxid sodný 1 kg aktív perly

Kód: 49707
€3,17 €2,64 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

hydroxid sodný , lúh, na čistenie odpadov a potrubí, bielenie a farbenie textílií, odmasťovacie kúpele. Nielen na čistenie kotlov, potrubí a odpadov. Dávkovanie sa riadi príslušným pracovným postupom. Hydroxid sodný je látka hygroskopická. Zo vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Ľahko sa rozpúšťa vo vode a etanole. Pri rozpúšťaní sa uvoľňuje veľké množstvo tepla. Roztok reaguje silne alkalicky.

Organické nečistoty, zvieracia srsť, chlpy, nechty či vlasy môžu spôsobiť upchatie odpadu v kúpeľni, na toalete aj v kuchyni. Tieto nečistoty vytvoria odolnú a pevnú zábranu, kvôli ktorej bude prietok vody prakticky nemožný. Upchaté toalety a odpady sú bežnou praxou a raz sa objavia v každej domácnosti. V domácnostiach je lúh využívaný predovšetkým na čistenie vodovodných odpadov a rúrok. Ľahko si poradí s organickým materiálom rôzneho druhu a upchatý odpad v priebehu niekoľkých minút opäť sprístupní.

Hydroxid sodný, ľudovo zvaný lúh, je veľmi silná žieravina. Iné názvy pre hydroxid sodný sú tiež natron, sódium hydroxide alebo caustic sóda. Chemický vzorec lúhu je NaOH. Hydroxid sodný nie je horľavý ani výbušný, ale za pôsobenia tepla sa môže rozkladať a vytvárať leptavé či toxické plyny.

Vlastnosti hydroxidu sodného

  • hydroxi sodný lúh
  • na čistenie odpadov a potrubia
  • bielenie a farbenie textílií
  • odmasťovacie kúpele
  • na čistenie kotlov
Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2).

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P405 Skladujte uzamknuté.
P501

Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Čističe odpadu
Hmotnosť: 1.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: