Powered by Smartsupp

General fresh náhradná náplň do WC Citrónová vôňa 40g

Skladom
Kód: 60616
€0,70 €0,58 bez DPH
Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.04 kg
a64f09451101b6613ebd9ac464cf7e1b mm2000x2000 2
Špeciálna zľava

WC blok čistí záchodovú misu, zamedzuje vznikaniu vodného kameňa, tvorí bohatú penu a zanecháva príjemnú vôňu.
Nebezpečenstvo


Štandardné vety o nebezpečnosti:
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305 + P351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 Odstráňte obsah/obal v zbernom dvore.

Obsahuje : benzén-sulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Sulfonic acids, C14-16-alkan hydroxy a C14-16-alken, sodium salts

Podľa zákona č. 258/2000 Zb. je minimálny vek kupujúceho pre uzavretie kúpnej zmluvy na tovar klasifikovaný ako žieravý 18 rokov. Ak vloží kupujúci do košíka takýto tovar, vyhlasuje tým, že túto podmienku veku spĺňa. Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte iba na toalety. Dôkladne opláchnite. Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: