Powered by Smartsupp

General fresh náhradná náplň do WC Citrónová vôňa 40g

Kód: 60616
Špeciálna zľava
€0,70 €0,58 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

WC blok čistí záchodovú misu, zamedzuje vznikaniu vodného kameňa, tvorí bohatú penu a zanecháva príjemnú vôňu.
Nebezpečenstvo


Štandardné vety o nebezpečnosti:
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305 + P351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 Odstráňte obsah/obal v zbernom dvore.

Obsahuje : benzén-sulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Sulfonic acids, C14-16-alkan hydroxy a C14-16-alken, sodium salts

Podľa zákona č. 258/2000 Zb. je minimálny vek kupujúceho pre uzavretie kúpnej zmluvy na tovar klasifikovaný ako žieravý 18 rokov. Ak vloží kupujúci do košíka takýto tovar, vyhlasuje tým, že túto podmienku veku spĺňa. Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte iba na toalety. Dôkladne opláchnite. Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.04 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: