Powered by Smartsupp

Domestos WC Náplň 1x35g Pine

Kód: 4134
Značka: Unilever
€1,40 €1,17 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Domestos 3 v 1 tuhé WC bloky sú zložené z troch špeciálnych vrstiev a kombinujú tak tri účinky. Likvidujú prostredie na množenie baktérií. Bráni tvorbe vodného kameňa. Vďaka obsahu parfumovaného gélového prúžku zanechávajú dlhotrvajúcu sviežu vôňu po každom spláchnutí.

Okrem toho Vám Domestos tuhé bloky prinášajú intenzívnejšiu vôňu, výraznejšie spenenie a kompletnú hygienickú čistotu po každom spláchnutí.

Návod na použitie:
Natiahnite držiak a umiestnite ho na hranu WC misy na vodou dostatočne splachované miesto. Keď je klietka prázdna, doplňte náhradnú náplň Domestos. Potom si umyte ruky. Pokiaľ v klietke zostane iba nerozpustený zvyšok gélového prúžku, vyberte ho a vyhoďte do koša. Výmena je teraz jednoduchá a hygienická, čo umožňuje systém otvárania klietky "easy click".

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Sodná soľ kyseliny dodecylbenzénsulfónovej, dodecylsíran sodný. Obsahuje Dimetylcyclohex-3- ene-1-carboxaldehyde, Obsahuje hexyl-2-hydroxybenzoát, Obsahuje 2-(4- (terc.)butylbenzyl)propionaldehyd, Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361fd Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302 PRI STYKU S KOŽOU:
P305 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P332 Pri podráždení kože:
P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351 Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou.
P352 Umyte veľkým množstvom vody/...

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: WC bloky
Hmotnosť: 0.05 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: