Powered by Smartsupp

Domestos WC čistič 750ml Citrus

Kód: 4122
Špeciálna zľava
Značka: Unilever
€2,10 €1,75 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Domestos 24 H Plus tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok je určený na čistenie a dezinfekciu silne znečistených miest a najmä tam, kde sa môžu vyskytovať baktérie alebo plesne. Domestos je možné používať v celej domácnosti, a to ako v neriedenom stave, tak aj riedený s vodou.

Riedený tekutý Domestos 24 H Plus je možné použiť na podlahy, kachličky, umývadlá, pracovné aj iné väčšie plochy v domácnosti a taktiež na bielenie bielizne. Vhodný je aj na čistenie a dezinfekciu upratovacích pomôcok.

Neriedený tekutý Domestos 24 H Plus je ideálny na čistenie a dezinfekciu toalety, odtoku vane a kuchynského drezu.

Vďaka svojmu hustému zloženiu priľne Domestos 24 H Plus lepšie k povrchu toaletnej misy a obmedzuje tak množenie baktérií aj po spláchnutí. Pri každodennom používaní chráni Domestos 24 H Plus celý deň pred baktériami uvoľnenými z toalety do ovzdušia a zároveň bojuje proti bacilom v domácnosti. Zabíja všetky známe druhy baktérií.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

chlórnan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimetyl)aminoxidy (alkyl odvodený od mastných kyselín kokosového oleja), cetrimonium-chlorid.

EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: