BALtech hydroxid sodný na čistenie odpadov 1 kg

Skladom
Kód: 58137
€3,90 –8 % €3,60 €3 bez DPH
Kategória: Čističe odpadu
Hmotnosť: 1.2 kg
shopping
Špeciálna zľava
€3,90 –8 %

Baltech hydroxid sodný, lúh, na čistenie odpadov a potrubia, bielenie a farbenie textílií, odmasťovacie kúpele. Nielen na čistenie kotlov, potrubí a odpadov.

Dávkovanie sa riadi príslušným pracovným postupom. Hydroxid sodný je látka hygroskopická. Zo vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Ľahko sa rozpúšťa vo vode a etanole. Pri rozpúšťaní sa uvoľňuje veľké množstvo tepla. Roztok reaguje silne alkalicky.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2).

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: