Powered by Smartsupp

Air Wick Jemný Satén a ľalia náplň 19 ml

Skladom
Kód: 59850
€3,30 €2,75 bez DPH
Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.019 kg

Náhradná náplň do elektrického osviežovača vzduchu.

  • Krajina pôvodu: Maďarsko
  • Adresa dodávateľa: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3-Žižkov
  • Signálne slovo: Varovanie

EUH208 - Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 - Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.

P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.

  • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
  • P302+P352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
  • P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P333+P313 - Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P337+P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: