Tiret čistič odpadov 1l

Skladom
Kód: 57240
€2,80 €2,33 bez DPH
Kategória: Čističe odpadu
Hmotnosť: 1 kg

Čistič odpadov, dokonale odstráni aj tie najodolnejšie usadeniny lepšie ako tradičné metódy a čističe. Husté gélové zloženie preniká aj napriek neodtekajúcej vode. Bezpečný na kovové aj umelohmotné potrubie.

Použitie Tiret Professional čistič odpadov:

  1. Nalejte čistič do odpadu. V prípade silných usadenín lejte s prúdom vody.
  2. Nechajte 15 minút pôsobiť (na silné usadeniny nechajte pôsobiť dlhšie).
  3. Prepláchnite starostlivo horúcou vodou.
  4. Minimálna dávka čistenia je pol fľaše. Jedna fľaša je na 1-2 čistenie.

Zloženie Tiret Professional:

< 5%: hydroxid sodný, chlórnan sodný (chlórové bieliace činidlo), amforetné povrchovo aktívne látky.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Chlórnan sodný; hydroxid sodný

EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P363 Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: