Powered by Smartsupp

Tempo vosková pasta na staré laky 120g

Skladom
Kód: 57048
Značka: Druchema
€3,39 €2,83 bez DPH
Kategória: Autokozmetika
Hmotnosť: 0.1 kg

Tempo Pasta obsahuje abrazíva a tvrdé vosky. Pasta dokonale čistí, leští a konzervuje karosérie automobilov. Vosková pasta odstraňuje z povrchu karosérie mikrovrstvičku zvetraného laku a ďalšie nečistoty organického aj anorganického pôvodu (asfalt, zvyšky hmyzu, olejové škvrny). Výrazne oživuje lesk aj pôvodnú farbu karosérie.

Je vhodná aj na čistenie a oživenie lesku chrómu. Je určená pre všetky druhy autolakov, obzvlášť vhodná je pre intenzívnu starostlivosť o znečistený alebo starší lak. Má konzervačné účinky. Pasta chráni karosériu vozidla vysoko trvanlivým a vodovzdorným voskovým filmom.

Tempo Pastu rozotierajte na suchú a čistú karosériu v tenkej vrstve krúživými pohybmi napr. molitanovou špongiou. Po krátkom zaschnutí rozleštite leštiacou utierkou.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky
Obsah nebezpečných látok

uhľovodíky C9 – C11; n-alkány, izoalkány, cyklické,

H228 Horľavá tuhá látka.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: