Powered by Smartsupp

Savo MR 500ml Univerzálny Dezinfekčný sprej

Skladom
Kód: 4639
Značka: Unilever
€2,70 €2,25 bez DPH
Kategória: Dezinfekčné prostriedky
Hmotnosť: 0.6 kg

Nastriekajte na čistený povrch, nechajte pôsobiť a zotrite vlhkou handričkou. Horúce povrchy nechajte pred použitím prípravku vychladnúť. Používajte na kuchynské povrchy, sanitárnu keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a ďalšie umývateľné povrchy.

Na baktericídnu účinnosť nechajte pôsobiť 15 minút, na likvidáciu vírusov nechajte pôsobiť 60 minút. Predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potraviny opláchnite po 30 minútach pitnú vodu. Keď prípravok nepoužívate, otočte trysku do polohy stôp. Po použití na chróm alebo pokovované povrchy ihneď opláchnite. Nepoužívajte na drevo, hliník, linoleum, koberce, textílie, poškodené a poškriabané povrchy.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Sulfónové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P332+P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: