Powered by Smartsupp

Pulirapid na hrdzu a vodný kameň 750ml

Skladom
Kód: 49584
Značka: Madel CZ s.r.o.
€3,20 €2,67 bez DPH
Kategória: Prostriedky na kúpeľne
Hmotnosť: 0.8 kg

Neporaziteľná kvalita v boji proti vodnému kameňu, hrdzi a zvyškom mydla. Pulirapid obsahuje zmes účinných kyselín, ktoré odstránia všetku špinu.

Kľúčové vlastnosti Madel Pulirapid Classico čistiaci prípravok:

  • Čistí do vysokého lesku.
  • Odstraňuje vápenaté usadeniny, stopy mydla a hrdze v kuchyni, kúpeľni a na veľkých povrchoch.
  • Obsahuje zmes účinných kyselín.

Použitie Madel čistič na vodný kameň a hrdzu:

Na nerezové drezy a vodovodné batérie, keramické umývadlá, vane a bidety, podlahy, dlaždičky, keramiku, príbory, poháre, jedálenské súpravy a pod. Oplachuje sa.

Nepoužívajte na mramor, žulu a prírodné kamene, farebné lamináty, hydromasážne vane, teplé povrchy a predmety. Na čistenie farebnej keramiky a smaltových vaní sa odporúča vyskúšať odolnosť materiálu na malej skytej ploche.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Menej ako 5 % neiónovej povrchovo aktívnej látky, menej ako 5 % amfotérnej povrchovo aktívnej látky, menej ako 5 % fosfonáty, parfumy (LIMONENE).

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P405 Skladujte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: