Powered by Smartsupp

PE-PO podpaľovač pevný 40 podpalov

Skladom
Kód: 56964
Značka: Severochema
€1,60 –18 % €1,31 €1,09 bez DPH
Kategória: Palivá, podpaľovače
Hmotnosť: 0.4 kg
shopping
Špeciálna zľava
€1,60 –18 %

PE-PO pevný podpaľovač je určený na podpaľovanie uhlia, dreva, dreveného uhlia alebo brikiet. Nemusíte sa báť ho použiť na mokré drevo.

Hodí sa na zakurovanie v krboch, kachliach, záhradných griloch a otvorených ohniskách. Jednoducho všade tam, kde je to potrebné poriadne rozpáliť! Získate celkom 40 podpalov.

Tradičná značka PE-PO od Severochemy vám už vyše päťdesiat rokov pomáha vždy, keď je potrebné to poriadne rozžhaviť. Vyberajte zo širokej rady produktov od klasického pevného podpaľovača až po čistiace prostriedky, lampové oleje, brikety či drevené uhlie.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Petrolej (ropný) hydrogenačne odsírený. Uhľovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, cyklické,

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H228 Horľavá tuhá látka.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P308+P311 Pri expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite podľa karty bezpečnostných údajov hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: