Powered by Smartsupp

Krtko čistič potrubia 900 g

Skladom
Kód: 49701
€6,29 €5,24 bez DPH
Kategória: Čističe odpadu
Hmotnosť: 1 kg

Čistič odpadov Krtek je určený na udržiavanie odpadového a kanalizačného potrubia v domácnostiach, kde rozpúšťa kuchynský odpad, vlasy, tuk, papier, vatu. Nie je možné ho použiť na hliníkové potrubie. Nádoba je opatrená bezpečnostným viečkom.

Návod na použitie:
Za stáleho tlaku na uzáver otvárajte v smere šípky. Do sifónu umývadla, výlevky, vane, WC nalejte približne pol litra veľmi horúcej vody. Potom vsypte 2-3 viečka Krtka, v závislosti od veľkosti sifónu. Nechajte pôsobiť asi 10 minút a potom prepláchnite horúcou vodou a priechodnosť odpadu skontrolujte väčším prúdom tečúcej vody. Pri väčšom zanesení zopakujte po dvoch dňoch, preventívne po dvoch týždňoch.

Pozor:
Môže dôjsť k veľkej búrlivej reakcii a roztok z výlevky môže vystreknúť a spôsobiť poleptanie rúk. Pri aplikácii prípravku vždy používajte gumové rukavice a tvárový štít. Nikdy nedávajte väčšie množstvo Krtka do sifónu.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Hydroxid sodný, Na OH.

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P405 Skladujte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: