Powered by Smartsupp

General Fresh náhradná náplň do WC Vôňa kvetín 40 g

Kód: 65712
Špeciálna zľava
€0,70 €0,58 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

WC blok čistí záchodovú misu, zamedzuje vznikaniu vodného kameňa, tvorí bohatú penu a zanecháva príjemnú vôňu.

Bezpečnostné upozornenie :Nebezpečenstvo


Štandardné vety o nebezpečnosti:
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305 + P351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 Odstráňte obsah/obal v zbernom dvore.

Obsahuje : Benzén-sulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Sulfonic acids, C14-16-alkan hydroxy a C14-16-alken, sodium salts

Dodatočné parametre

Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.04 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: