Powered by Smartsupp

Fredy čistič sifónov 500 g

Kód: 66384
€2,10 €1,75 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

FREDY SIFON čistič sifónov a odpadov , ktoré zle odtekajú a zároveň na preventívne čistenie. Dokonale odstráni vlasy, chlpy, zvieraciu srsť, ale aj nepríjemné pachy odpadov. Mikroperličky sa rýchlo a efektívne rozpúšťajú.

Bezpečnostné upozornenie

GHS05
GHS05 - korozívne a žieravé látkyH314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P304+P340 - PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.

Dodatočné parametre

Kategória: Čističe odpadu
Hmotnosť: 0.5 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: