Powered by Smartsupp

Fixinela WC čistič 750ml Extra Silná

Skladom
Kód: 49620
€2,80 €2,33 bez DPH
Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.8 kg

Tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok, určený na čistenie a dezinfekciu silne znečistených miest, hlavne tam, kde sa môžu vyskytovať nebezpečné baktérie, vírusy a plesne. Má bieliaci účinok a je možné ho používať v celej domácnosti, ako v neriedenom tak aj v riedenom stave.

Použitie:
Bezpečnostný uzáver stlačte na vyznačenom mieste a otočte. Naneste na znečistené miesto, nechajte pôsobiť 10 minút a opláchnite vodou.

Zloženie:
kyselina fosforečná, alkoholy C12 - C15 etoxylované. Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Dátum spotreby:

Dátum výroby je uvedený na obale a spotreba tovaru je 24 mesiacov.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

menej ako 5-15 % kyselina fosforečná, menej ako 5 % neiónový tenzid, zahusťovadlo, parfém, farbivo.

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332+P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: