Powered by Smartsupp

Fixinela 500ml + +165ml ZDARMA

Skladom
Kód: 49605
€1,88 €1,57 bez DPH
Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.6 kg
UDXhY2
Špeciálna zľava

Fixinela 500 ml odstraňuje hrdzu a vodný kameň s extrémnou silou a rýchlosťou. Tekutý kyslý čistič na WC misy, umývadlá, vane, obklady, vodovodné batérie. Účinne čistí, ničí baktérie, rozpúšťa vodný a močový kameň, odstraňuje hrdzu a ďalšie usadeniny. Fixinela má vysoký čistiaci účinok, ľahko a rýchlo uvoľňuje špinu a usadeniny z povrchu.

Použitie:
Naniesť na čistený povrch, nechať pôsobiť podľa znečistenia a potom opláchnuť vodou.

Zloženie:
5–15 % kyselina fosforečná, < 5 % aniónový tenzid a farbivo.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!

Dátum spotreby:

Dátum výroby je uvedený na obale a spotreba tovaru je 24 mesiacov.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

5-15% kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, farbivo.

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332+P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: