Powered by Smartsupp

Diava svetlá 200ml

Skladom
Kód: 54282
€2,10 €1,75 bez DPH
Kategória: Leštiace prostriedky
Hmotnosť: 0.3 kg

Diava politúra zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk. Nábytok je potom odolný voči vode. Prípravok je vhodný na konzerváciu a leštenie svetlého nábytku. Váš nábytok bude žiariť čistotou a leskom.

Návod na použitie:
Výrobok naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Zloženie:
Nizkovrúci hydrogenovaný benzín, Petrolej nešpecifikovaný.

Dátum spotreby:

Dátum výroby je uvedený na obale a spotreba tovaru je 24 mesiacov.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

benzín/ropný/,hydrogenačne odsírený,ťažký; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P304+P341 Pri vdýchnutí: Pri ťažkom dýchaní preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: