Cif MR 750ml Natures Kuchyňa Citrón

Skladom
Kód: 4096
Značka: Unilever
€2,80 €2,33 bez DPH
Kategória: Čistiace prostriedky
Hmotnosť: 0.8 kg

Čistiaci sprej do kuchyne. Cif receptúra inšpirovaná prírodou obsahuje prírodné výťažky z citróna. Vďaka obsahu čistiacich látok na 100% prírodnej báze, odstraňuje mastnotu a nečistoty vo vašej kuchyni.

Cif je cez 50 rokov značkou, ktorá sa stará nielen o povrchy v domácnosti, ale aj o jej spotrebiteľov. Skombinovali sme naše skúsenosti so silou tradičných ingrediencií, známych pre ich čistiaci účinok, ako napríklad citrón. Výsledok? Unikátny rad neuveriteľne účinných sprejov s čistiacimi látkami na 100% prírodnej báze.

Príprava a použitie Cif Nature:

  1. Nastriekajte na čistený povrch.
  2. Nechajte pár sekúnd pôsobiť.
  3. Zotrite suchou handričkou.

Nepoužívajte na lakované povrchy, prírodné linoleum alebo porézne materiály, ako je napr. mramor. Po použití na plastovom povrchu okamžite opláchnite, aby ste zabránili jeho poškodeniu. Po použití si vždy dôkladne opláchnite ruky. Pred použitím na citlivom povrchu a materiáloch, na novom alebo neobvyklom povrchu, lakovanom alebo hliníkovom povrchu: vyskúšajte prípravok najprv na malej nenápadnej ploche.

Zloženie Cif Nature:

Menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, Parfém, Limonene, Linalool, Benzisothiazolinone, Geraniol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Varovanie Cif Nature:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte styku s očami. Pri zasiahnutí očí dôkladne oči vypláchnite vodou. Nekonzumujte. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3-ón, Môţe vyvolať alergickú reakciu.

H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332+P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: