Powered by Smartsupp

Bref Wc Power Aktív gél Lemon 700 ml

Skladom
Kód: 57852
Značka: Henkel
€2,80 €2,33 bez DPH
Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.8 kg
Bref gélový WC čistič vďaka silnému zloženiu účinnému najmä proti vodnému kameňu zaisťuje hygienickú čistotu a lesk vašej toalety. WC čistič po aplikácii dodá vašej toalete aj priezvisko vôňu. Automaticky sa aktivuje pri kontakte s povrchom, hygienicky čistí, bieli a príjemne vonia esenciálnymi olejmi. Úžasná hygienická čistota a vôňa od značky Bref. WC gél zloženie obohatené o esenciálne oleje dodá toalete ešte viac vône.
Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje EUCALYPTOL; TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES; METHYLUNDECANAL. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: