Air Wick Pure svieži vánok osviežovač vzduchu 250 ml

Skladom
Kód: 60234
€3,10 €2,58 bez DPH
Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.25 kg

Prevoňajte svoj domov hravou vôňou jarného vánku, ktorá navodí atmosféru nádeje a radosti, ktorú prináša prebúdzajúca sa príroda. Osviežovače vzduchu Air Wick Pure predstavujú množstvo prémiových sprejov s okamžitým účinkom.

Vďaka novému zloženiu bez pridanej vody spreje Air Wick Pure neutralizujú pachy a naplnia Váš domov sviežimi a úžasnými vôňami bez kvapôčok vody padajúcich dole.

EUH 208 Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; alfa-hexylcinnamaldehyd; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etán-1-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie

GHS02
GHS02 - horľavé látkyEUH208 - Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H222 - Extrémne horľavý aerosól.
H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 - Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P271 - Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P305+P351+P310 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
P501 - Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: