Air Wick Pure osviežovač vzduchu jemná bavlna 250 ml

Skladom
Kód: 60240
€3,10 €2,58 bez DPH
Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.25 kg

Prevoňajte svoj domov vôňou sviežej bavlny, ktorá navodí hebkosť čerstvo vypraného prádla. Osviežovače vzduchu Air Wick Pure predstavujú množstvo prémiových sprejov s okamžitým účinkom.

Vďaka novému zloženiu bez pridanej vody spreje Air Wick Pure neutralizujú pachy a naplnia Váš domov sviežimi a úžasnými vôňami bez kvapôčok vody padajúcich dole.

Obsahuje d-limonén; citral; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P305+P351+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: