Powered by Smartsupp

Air Wick Electric náplň 19 ml Bielizeň vo Vánku

Kód: 4007
€2,97 €2,48 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Zachytáva sviežosť bielizne trepotajúceho sa vo vánku, s jemnou vôňou zelených jabĺk. Až 75 dní vône pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni intenzity parfumu. Užívateľ môže kontrolovať intenzitu vône. Obsahuje prírodné esenciálne oleje.

Použitie Air Wick osviežovač vzduchu:

  • Odskrutkujte uzáver náplne.
  • Náhradnú náplň držte vo zvislej polohe a vložte hlboko do spodnej časti strojčeka, kým nebudete počuť cvaknutie.
  • Vložte strojček s náplňou do elektrickej zásuvky.
  • Pre zmenu intenzity uvoľňovania vône, otočte koliesko na vrchnej strane strojčeka.
  • Na výmenu náplne, odpojte strojček z elektrickej siete. Stlačte strojček v prednej časti a opatrne vytiahnite náplň smerom dole.
Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

viď kartu bezpečnostných údajov.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Dodatočné parametre

Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: